برنامه‌هایی تحت عنوان Key Logger وجود دارند که می‌توانند ضربات صفحه کلید را ضبط نمایند
و بدین طریق به اطلاعات امنیتی کاربر دست یابند.
یکی از روش‌های جلوگیری از ضبط ضربات کلید،
استفاده از یک صفحه کلید مجازی جهت وارد نمودن اطلاعات امنیتی است.
در صفحه کلید مجازی، مکان حروف هر بار تغییر می‌کند
و مانع از ضبط اطلاعات امنیتی کاربر می‌شود.

بیشتر